top of page

lør. 11. sep.

|

Utsikten - Paviljongen i Frognerparken

Hudløs | Skinless

Hudløs: emosjoner i stein | Skinless: emotions in stone

Hudløs | Skinless
Hudløs | Skinless

Tid og sted

11. sep. 2021, 11:00 – 26. sep. 2021, 16:00

Utsikten - Paviljongen i Frognerparken, Kirkeveien, 0268 Oslo, Norge

Om eventen

Hudløs: emosjoner i stein  |  Skinless: emotions in stone

Utsikten - Paviljongen i Frognerparken

Kirkeveien v/ Frogner Plass

Åpent 11 - 16 (og etter avtale)

alle lør.- og  søndager i september 2021

Utsikten - The Pavilion in Frognerparken

Kirkeveien by Frogner Plass

Open from 11.00 to 16.00

every sat.- and sunday in September 2021

OM UTSTILLINGEN | ABOUT THE EXHIBITION

Kunstutstilling av Janne Løhre Hille (maleri/painting), Ansgar Valbø (fotografi/photography), Morten Falch Rustestuen (lyrikk/lyric).

Hudløs: Emosjoner i stein

Felles for oss mennesker er hvordan vi sanser vår ytre verden og hvordan denne igjen berører vårt følelsesliv. Sorg, glede, frykt, kjærlighet og skam er eksempler på følelser som har fulgt oss siden tidenes morgen. Våre ytre rammer og konvensjoner kan endre seg, men like fullt står følelsene våre igjen som et nullpunkt; som noe vi bærer i oss og knytter oss til mennesker før og etter vår tid.

Ved å rette fokus på våre følelser og psykisk helse i dette prosjektet, forsøker vi å ufarliggjøre de store følelsene. Dette håper vi kan åpne opp for gode samtaler, aksept og en følelse av felleskap. Med denne utstillingen ønsker vi å knytte sammen de tre uttrykksformene foto, maleri og tekst. Klangen av disse tre håper vi kan gi publikum en ny opplevelse av kjente motiv og en forståelse av at det finnes en sammenheng mellom tid, følelser, fortellinger, deg og meg.

Gjennom Ansgar Valbø sine fotografier og personlige tolkninger av Gustav Vigeland (1869-1943) sine skulpturer, har vi funnet et berøringspunkt hvor det naturalistiske møter det abstrakte. Det abstrakte sees spesielt i Janne L. Hille sin tolkning av fotografiene gjennom maleriet. På denne måten håper vi å åpne for et personlig blikk på kjente motiv. Ved å la Morten Falch Rustestuen sin lyrikk kommentere bildene, ønsker vi å forankre det visuelle i ordet, selve ryggraden i vår fortellertradisjon. Målet er å gjøre det abstrakte mer håndgripelig og forståelig. I vårt møte med kunsten, gis vi muligheten til å lage nye fortellinger om hva det vil si å leve i vår tid.

Med Hudløs: Emosjoner i stein[LA6] , ønsker vi å utforske følelser som både noe flyktig og konstant, gjennom fotografiet, maleriet og lyrikken. Prosjektet vises senere i sin helhet som en større galleriutstilling.

Skinless: Emotions in stone

What is common to us humans, is how we sense our outer world and how this in turn affects our emotional life. Sorrow, joy, fear, love and shame are examples of emotions that have followed us since the dawn of time. Our external frameworks and conventions may change, but our feelings remain as a point zero; something we carry within us and connects us with the people past and after our time.

By focusing on our emotions and mental health in this project, we try to present emotions on an everyday level. We hope that this can open to good conversations, acceptance and a sense of community. With this exhibition, we want to connect the three forms of expressions: photo, painting and text. We hope that the fusion of these three can give the audience a new experience of what might be familiar motifs, and an understanding that there is a connection between time, emotions, stories, you and me.

Through Ansgar Valbø's photographs and personal interpretations of Gustav Vigeland's (1869-1943[LA8] ) sculptures, we have found an interface where the naturalistic meets the abstract. The abstract is seen especially in Janne L. Hille's interpretation of the photographs through painting. By doing so, we hope to open up for the spectator´s personal look at familiar motifs. By letting Morten Falch Rustestuen's poetry comment on the pictures, we want to anchor the visual world with language, which is the very backbone of our narrative tradition. The goal is to make the volatile more tangible and understandable. In our encounter with art, we are given the opportunity to create new stories about what it means to live in our time.

With Skinless: Emotions in Stone  we want to explore emotions as both afleeting and constant phenonomen, through photography, painting and poetry. The project will later be shown in its entirety as a larger gallery exhibition.

Timeplan


 • 5 timer

  Hudløs | Skinless

  Paviljongen

 • 5 timer

  Hudløs | Skinless

  Paviljongen
Ytterligere 4 tilgjengelige elementer

Dele denne eventen

bottom of page