top of page
AnsgarValbøPortrett_01.jpg

Ansgar Valbø

Photography

 

Ansgar Valbø (født 1967) har siden 1990 tallet jobbet med både fotografi og grafikk. For syv år siden startet han sin kunstfotografiske praksis, og har siden da blitt kjøpt av Galleri D40 og Fineart i Oslo. Han har også stilt ut i sitt eget Galleri V/, samt blitt kjøpt av kunstforeninger og gallerier.

 

Som kunstfotograf er han mest interessert i sin søken etter motivet, og de prosessene som følger, enn i det ferdige verket. Selv om verket har en forløsende kraft, er det helt nødvendig at det står på egne bein i møtet med betrakteren. Allikevel er utstillinger en viktig fase for ham, for å kunne forstå hvilken effekt bildene hans har på publikum. Valbø mener det er først da hans visjoner blir tolket og kan påvirke andre.

 

Hans inspirasjon til å lage ny kunst, ligger i å finne noe verdifullt og ekte som lar seg fange av fotografiet. Noen ganger er idéen bak et verk forankret i annet kunstmedium, naturvitenskap og materialer. Med en familiebakgrunn fra andre kunstdisipliner, kjenner han en sterk nærhet til andre medium og materialer, og særlig til billedhuggeriet. Dette har vært en gjentagende tematikk i hans egen kunstpraksis, og spesielt i Valbøs siste prosjekter som alle behandler stein som materiale. (link til prosjektene her)

 

Prosessen bak et ferdig verk består ofte av en strukturert og disiplinert fordypning av et emne. Når motivene er funnet og fanget med kamera, jobber Valbø med flere utvelgende prosesser hvor bildene samles i serier og grupperinger. Disse kan gjerne ha innhold som kommenterer eller komplimenterer hverandre. Etter flere runder med slike prosesser, gjør han et verksutvalg basert på den første og den andre fotograferingen. Slik sikrer han at noe intuitivt kommer med i seriene, fordi dette skaper undring og overraskelser. Valbø ønsker ikke i å styre betrakterens opplevelse for mye, da motivet helst skal utfordre betrakteren til å se omgivelsene sine på en ny måte, gjennom egne assosiasjoner og refleksjoner.

 

 

Kurator, kunstkritiker og formidler Luisa Aubert 

Desember 2020

 

 

 

As early as the 1990s, Ansgar Valbø (born 1967) has been working with both photography and graphics. Seven years ago, he started his own artistic practice as a photographer, and has since been acquired by Gallery D40 and Fineart in Oslo. He has also exhibited in his own Gallery V/, as well as been acquired by art associations and galleries. 

 

As an artistic photographer, he is more interested in the search for the motif and the processes that follow, than in the finished work itself. Although the finished work has a redemptive power, it is inevitable that the work must stand on its own in the encounter with the viewer. Nevertheless, exhibitions are an important event for him, in order to understand the effect his pictures have on the audience. Valbø believes it is only through these encounters, that his visions are being interpreted and can influence others.

 

The inspiration to create new art lies in finding something valuable and real that can be captured in the photography. The idea itself is often rooted in other art forms, science and materials. With a family background from various artistic disciplines, he feels a strong connection to other mediums and materials, especially to sculpture. This has been a recurring theme in his own art practice, and especially in Valbø's recent projects, all of which treat stone as a material. (link to projects)

 

The process behind a finished work, often consists of a structured and disciplined immersion in a subject in advance. Once the motifs have been found and captured with a camera, Valbø works with several selective processes, where the images are gathered in different groups.  

 These groups can often have content that comment on or compliments each other. After repeated selections, he chooses a group of works that was created in both the first and the second phase of photographing. In this way, he ensures that the intuitive energy in the first encounter is included in the series, as it seems to leave more room for wonder and surprises.Valbø wishes not to override the viewer's experience, as an art experience should preferably challenge the viewer to see their surroundings in a new way, through their own associations and reflections.

 

Curator, art critic and mediator Luisa Aubert

December 2020

Visit Ansgar Valbø's website: www.ansgarvalbo.no

Portrait, photo; Sverre Aurstad

bottom of page